GESTORIA

TRÀMITS GENERALS

serviciosgestoria

 • Gestió d’ inscripció d’escriptures públiques davant el registre de la propietat, mercantil i civil.
 • Tramitació de llicències d’obertura de tot tipus d’establiments.
 • Liquidacions de plusvalues.
 • Liquidacions d’impostos.
 • Sol.licitud de certificats de naixement, defunció, matrimoni i actes d’últimes voluntats.
 • Assessorament en la constitució de societats, servei integral en dret societari, modificacions d’estatuts, ampliacions de capital, ect.

TRÀNSIT

 • Matriculacions de vehicles industrials, turismes, motocicletes i ciclomotors.
 • Canvis de titularitat de tot tipus de vehicles.
 • Revisions de carnet de conduir.
 • Baixes temporals de vehicles, voluntàries i per exportació.
 • Sol•licitud de llicències per ciclomotors.
 • Informes de titularitat al Registre de Trànsit.
 • Validació de permisos de conduir comunitaris.
 • Reclamacions contra sancions de trànsit.

TRANSPORTS

 • Tramitació de sol•licituds d’autorització per transport de servei públic i privat.
 • Tramitació de visats d’autoritzacions de transport.
 • Sol•licitud de targetes per tacògraf digital d’empreses i de targetes per a empleats.
 • Reclamacions contra sancions de transport.

 


 

ASSESSORAMENT D’EMPRESES

SOCIETARI

s2a

 • A. Creació i gestió d’empreses en totes les seves modalitats: persona física, Societats civils i mercantils.
 • B. Planificació fiscal i tributària, càlcul i elaboració de declaracions fiscals: IVA, IRPF, Societats etc.
 • Declaracions d’operacions intracomunitàries, Intrastat, relacions econòmiques amb tercers, etc.
 • Comptabilitats i comptes anuals.

LABORAL

 • Altes i baixes d’empreses i treballadors.
 • Confecció de nòmines i aplicació dels Convenis Col•lectius, llistats mensuals analítics de costos de personal.
 • Elaboració de contractes de treball, pròrrogues i bonificacions. Assessorament personalitzat sobre matèries laborals (acomiadaments, contractacions, expedients d’ocupació, mobilitat geogràfica etc.).
 • Tramitació de prestacions de La Seguretat Social (jubilació, invalidesa temporal i permanent etc.).
 • Assistència i representació davant la inspecció de treball i d’altres organismes competents.Prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball.
 • Procediments davant la Jurisdicció Laboral.

 


 

ADMINISTRACIO DE FINQUES

PROPIETAT VERTICAL

s3a

 • Lloguer d’habitatges, locals comercials, naus industrials i places d’aparcament.
 • Estudi i elaboració dels contractes d’arrendament i tramitació de les fiances legals.
 • Cobrament de lloguers.
 • Control i actualització de lloguers, aplicació d’augments legals i repercussions (fiscals, serveis etc.).
 • Confecció i presentació de declaracions fiscals relacionades amb la propietat immobiliària.
 • Comunicació de renovacions i resolucions contractuals.
 • Manteniment de l’immoble contactant amb els industrials per resoldre els problemes d’obres i manteniment.
 • Tramitació de Cèdules d’habitabilitat i projectes de reforma, canvi d’us etc.
 • Preparació, presentació y seguiment de reclamacions judicials en matèria d’arrendaments urbans.

GESTIÓ DE PATRIMONIS IMMOBILIARIS

Oferim en aquest camp als nostres clients un servei d’assessorament integral que cobreix l’aspecte comercial, jurídic i fiscal per tal d’obtenir les millors avantatges possibles.

INTERMEDIACIÓ IMMOBILIÀRIA

Intermediació i gestió en tot tipus d’operació immobiliàries: compravendes de pisos, locals, naus industrials, edificis, solars, permutes, traspassos.

 


 

JURÍDICO LEGAL

s4a

 • Redacció i preparació de tot tipus de contractes.
 • Constitució, fusió, absorció i disol·lució de societats.
 • Recursos administratius.
 • Declaracions d’hereus.
 • Testaments i herències.
 • Tributació Autonòmica i Local: Impost de Successions i donacions, Transmissions Patrimonials, Bens Immobles,Plusvàlua.
 • Procediment administratiu, reclamacions econòmiques-administratives i jurisdicció contenciosa-administrativa.
 • Expedients hipotecaris.